Ai bảo váy ngắn là hư?

Cho dù có muôn vàn lời giải thích, nàng cũng không thể tìm thấy dù chỉ một lý do hợp lý cho quan niệm váy ngắn là hư hay váy...
Page 1 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 70 Page 62 of 70